Листа на вработени во кабинетот на министерот д-р Џемаил Чупи

Листа на вработени во кабинетот на министерот д-р Џемаил Чупи

Шиќири Коруми - Шеф на кабинет

е-маил: shiqiri.korumi@gs.gov.mk
тел: +389 2 3118 022, лок. 128

м-р Вања Христовска Каил - Советник за соработка со меѓународни организации е-маил: vanja.hristovska@primeminister.gov.mk
тел: +389 2 3118 022, лок. 102
Ридван Марина - Координатор за односи со јавност

е-маил: ridvan.marina@gs.gov.mk

тел: +389 2 3118 022, лок. 128

Сејди Демири - Надворешен советник

е-маил: sejdi.demiri@gs.gov.mk

тел: +389 2 3118 022, лок. 128

 

Macedonian