Листа на вработени во кабинетот на министерот д-р Џемаил Чупи

Листа на вработени во кабинетот на министерот д-р Џемаил Чупи

Шиќири Коруми - Шеф на кабинет

 

е-маил: shiqiri.korumi@gs.gov.mk

тел: +389 2 3117 825

Елена Стефановска – Персонален асистент на министерот       

е-маил: elena.stefanovska@gs.gov.mk

тел: +389 2 3117 825

Сејди Демири - Надворешен советник

е-маил: sejdi.demiri@gs.gov.mk

тел: +389 2 3117 825

Алберт Деде – Посебен советник

е-маил: albert.dede@gs.gov.mk

тел: +389 2 3117 825

м-р Вања Христовска Каил - Советник за соработка со меѓународни организации

е-маил: vanja.hristovska@primeminister.gov.mk
тел: +389 2 3117 825

Ридван Марина - Координатор за односи со јавност

е-маил: ridvan.marina@gs.gov.mk

тел: +389 2 3117 825

 

Macedonian