КОНТАКТ

 

Влада на Република Северна Македонија
Министер задолжен за дијаспора

Булевар „Илинден“ бр. 2

1000, Скопје

+389 (0) 2 3117-825 
kabinet.diaspora@gs.gov.mk

Република Северна Македонија

Macedonian