Askush nuk mund ta monopolizojë dhe manipulojë diasporën

Albanian

31 korrik 2018

Dëshira e disa organizatave që të mbajnë aureolë si një e vetme që përfaqëson të gjithë në diasporë është thjesht e pamundur dhe nuk mund të jetë ashtu, në një situatë ku më shumë se 80 organizata në diasporë në mbarë botën përfaqësojnë interesat e qytetarëve me origjinë nga Republika e Maqedonisë.

Jetojmë në shekullin 21, në një kohë demokratike, një kohë të pluralizmit dhe dallimeve, askush nuk mund ta monopolizojë të vërtetën dhe askush nuk mund ta monopolizojë diasporën.

Никој не може да ја монополизира и манипулира дијаспората

Macedonian

31 јули 2018

Желбата на некои организации да го носат ореолот на една единствена која ги претставува сите во дијаспората, едноставно е невозможна и не може да биде тоа, во ситуација кога во дијаспората низ целиот свет има над 80 организации, коишто ги претставуваат интересите на граѓаните по потекло од Република Македонија. 

Живееме во 21 век, во демократско време, време на плурализам и различности, никој не може да ја монополизира вистината,  и никој не може да ја монополизира дијаспората.

Hapja solemne e Shkollës Verore për Mësimin e Gjuhës Amtare të Agjencisë së Migracionit të RM-së

Albanian

27 korrik 2018

Dje pasdite, në hapësirat e Qendrës së Kongresit në Ohër, u bë hapja e manifestimit solemn, me rastin e Shkollës Verore për Mësimin e Gjuhës Amtare, e dhjeta me radhë, projekt i Agjencisë së Migracionit të Republikës  së Maqedonisë. Misioni dhe qëllimi kryesor i funksionimit të Agjencisë së Migracionit të Republikës  së Maqedonisë është gjallërimi, ndihma dhe kultivimi i identitetit kombëtar te mërgimtarët, nëpërmjet ruajtjes së gjuhës amtare, kulturës dhe vlerave tradicionale të  mërgimtarëve në vendet ku jetojnë.

Свечено отворање на Летната школа по мајчин јазик на Агенцијата за иселеништво на Р.М

Macedonian

27 јули 2018

Вчера попладне, во просториите на Конгресниот центар во Охрид, беше отворена свечената манифестација, по повод десеттата Летна школа за изучување мајчин јазик, проект на Агенцијата за иселеништво на Република Македонија. Основната мисија и цел на функционирање на Агенцијата за иселеништво на Република Македонија е поттикнување, помагање и одржување на националниот идентитет кај иселениците, преку негување на мајчиниот јазик, културата и традиционалните вредности на иселениците во средините каде што живеат.

Pages