Црна Гора

НВО “МАК–МОСТ”
vesnamiticlakusic@gmail.com
vesna.m.lakusic@gmail.com

НВО  „Кирјана“
dragan_brajo@yahoo.com

НВО „Вардар–МКД“
Дејан  Ангеловски  
mkdvardar@gmail.com

Национална заедница на македонците во Црна Гора
ruzica.grubac@gmail.com

Здружение на црногорско - македонско пријателство
isidan@t-com.me
 

Macedonian