Kërkesë

Albanian

Çdo shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut që jeton jashtë vendit ka të drejtë të parashtron kërkesë për realizimin e të drejtave të tij.

Aplikuesi mund të jetë çdo person fizik ose juridik.

Përpunimi i kërkesave përfshin shqyrtimin e kërkesës, mbledhjen e të dhënave dhe dhënien e përgjigjes në kohën më të shkurtër të mundshme dhe jo më shumë se 30 ditë.

Kërkesat anonime do të regjistrohen në sistemin e kërkesave, megjithëse Kabineti nuk merr përsipër të veprojë për kërkesat anonime.