Барања

Macedonian

Секој граѓанин на Република Северна Македонија што живее во странство има право да поднесе барање за исполнување на неговите права.

Подносител на барање може да биде секое физичко или правно лице.

Постапување по барања опфаќа разгледување на барањето, прибирање на податоци и доставување одговор во најкраток можен рок, а не подолго од 30 дена.

Анонимни барања ќе бидат регистирани во системот за барања, иако Кабинетот не се обврзува да постапуваа по анонимни барања.